ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561


การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 จำนวน 6 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (ประธานคณะกรรมการ) 2. รองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย (กรรมการ) 3. อาจารย์ ดร.ยุพาวดี ห่อพิทักษ์วงศ์ (กรรมการ) อาจารย์ประจำสถาบัน 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ ศรียารัตน์ (กรรมการ) 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา พูลเพิ่ม (กรรมการและเลขานุการ) 6. อาจารย์วิไลพร สิงหถนัดกิจ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) ในการนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องสมุด รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบันของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตามมติของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พบว่า สถาบันฯมีคะแนนเฉลี่ยระดับคณะและสถาบัน เท่ากับ 4.32 และ 4.39 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับ ดี
[กลับไป]