ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)


good_governance.jpg

ที่มา : คู่มือการจัดระบบการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 

[กลับไป]