ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา


คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการอำนวยการระบบประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดการประชุมNew.gif

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัยพยาบาลฯ 

4. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/ฝ่าย 

[กลับไป]