ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ SAR ในระบบ Google Documents” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562


การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ SAR ในระบบ Google Documents” เพื่อเตรียมการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน ในปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ สกอ. และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระดับคณะและสถาบันอย่างเป็นระบบ โดยนำระบบการจัดทำและจัดการเอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 21 คน
[กลับไป]