ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 3.0 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2562


สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 3.0 โดย รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ และคณะวิทยากรจาก ทปอ. ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2562 ณ ห้อง 404 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 สถาบันการพยาบาลฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบันการพยาบาลฯ ผ่านเกณฑ์การอบรมเป็นผู้ประเมินได้ จำนวน 17 คน รายชื่อตามไฟล์แนบบทความ
[กลับไป]