ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
งานประกันคุณภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันการพยาบาลศร...
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ SAR ในระบบ Google Documents” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ SAR ในระบบ Google Documents” เพื่อเตรียมการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน ในปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ สกอ. และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระดับ...
การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 3.0 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2562
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-Q...