ติดต่อเรา

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร.0-2256-4092-9 ต่อ 512  โทรสาร. 0-2256-4090

E-mail : trcnqa@trcn.ac.th. , trcnqa@gmail.com.

_________________________..jpg

[กลับไป]